Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

May 12 2015

7795 657f 500

topo-designs:

Gunung Mulu, Malaysia
Topo Designs Daypack

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
kobiecypunkt
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viaFiodor11 Fiodor11
0199 b6e3 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaFiodor11 Fiodor11

May 08 2015

kobiecypunkt
2457 ec1e
Reposted fromcaraseen caraseen
kobiecypunkt
0249 d39a 500
sensus
Reposted frominveni inveni viacaraseen caraseen
kobiecypunkt
kobiecypunkt
kobiecypunkt
7469 8a63

beardbrand:

Beardsman & A Little Lady

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
9350 58da 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

georgewarshington:

Walking past your crush like

image
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
kobiecypunkt
kobiecypunkt
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu
— Regina Brett
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialentilka lentilka
4796 9be9
kobiecypunkt
Uwaga! - im ładniej kto gada, tym groźniejszy. Nie słuchaj, co gada, patrz jak się zachowuje, to uczynki świadczą o człowieku, nie słowa. Słowa często kłamią. Ja tego kiedyś nie wiedziałam.
— Musierowicz, znów.
Reposted fromcammycat cammycat viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 29 2015

kobiecypunkt
0363 9ecf 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viasilence89 silence89
9644 890d
Reposted fromwestwood westwood viasilence89 silence89
kobiecypunkt
9701 ec81 500
kobiecypunkt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl